Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Aramejský Otčenáš

Rozhovor s prof. Milošem Bičem (hebrejistou a překladatelem bible)

Není přesně známo, kdy aramejský otčenáš vznikl a jak vznikl. Není také přesně jasné, zda ho Ježíš své učedníky naučil aramejsky, protože bohoslužebnou řečí byla hebrejština. Zřejmě se modlili otčenáš hebrejsky, ale ten se také v původní verzi nezachoval. To, co máme, je až novověký překlad. Současná hebrejská verze je přeložena odborníky zpětně z řečtiny a stejně tak u aramejské verze neznáme původní podobu. Byli to hlavně francouzští odborníci, kteří vzali za podklad určité verze vyskytující se v dosud fungujících aramejských obcích. Jenže aramejština má velké množství nářečí. Verze zveřejněná v knize N. Douglas-Klotze je v syrštině a to je východosyrské nářečí aramejštiny. To je dost odlišné od západní aramejštiny, kterou se dosud místy hovoří v Palestině. Dalo by se to přirovnat trochu k rozdílu mezi češtinou a slovenštinou. Je to velmi blízké a protože se v těchto jazycích nepíší samohlásky, tak se to místy úplně krije, ale ne ve výslovnosti. Takže jeden zápis se dá číst dvěma poněkud odlišnými způsoby. Jednotlivé výrazy v syrštině budou jiné než v západní aramejštině. Druhý zásadní rozdíl je, že západní aramejština má často hlásku "a" zatímco syrština skoro důsledně "o".

Nyní zveřejňujeme verzi otčenáše v západní aramejštině ve fonetickém přepisu podle zápisu v kostele Pater Noster v Jeruzalémě:

Avúna dí vašmajá
Jithkaddaš šemach (th čteme jako v anglickém the)
Tété malkútách
Tit abbad r'útách
k'dí vašmajjá chen b'ar'á (hrdelní r)
Lachmáná hav láná t'núm jóm vajámá
Vašboch láná chóvajná k'dí af ánachná šóvachná l'chajjávéná
V'lá Tahalíná L'netjúná
Éla n'síná min bíša
M'tol dí lách malkútá vachajlá vatešbuchtá l'álám
Amén

Na závěr bych nabídnul trochu upravený český překlad otčenáše ve spolupráci s profesorem M. Bičem:

Otče náš, jenž jsi na nebesích
Buď posvěceno jméno Tvé
Přujď království Tvé
Ať se Tvá vůle naplní na Zemi, jako je tomu na nebesích
Chléb náš dej nám každý den
Odpusť nám naše chyby, abychom i my odpustili chyby ostatním
Neuveď nás do pokušení
Ale odveď nás od zlého
Protože Tvé je království a moc a sláva na věky
Amén (Tak se staň)

© 2019 - n3t.cz - Joomla Webdesign