Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Andrew Cohen

Andrew Cohen je duchovní učitel a autor několika knih. Mezi nimi můžeme vyjmenovat např. Enlightment is a secret (osvícení je tajemstvím), Autobiography of an Awekening (Autobiografie osvícení) a další. Narodil se v New Yorku v r. 1955. Po hlubokém duchovním zážitku, který výrazně změnil jeho život, začal vyučovat. Od té doby přednáší v Severní Americe, Evropě a Asii. Esenci jeho učení je poznatek, že osvícené pochopení je dosažitelné pro každého, kdo si to opravdu upřímně přeje víc než cokoli jiného. Během své činnosti pozoroval, že mnoho lidí má hluboké duchovní zkušenosti a vhledy a přesto zůstávají ve své podstatě nezměněni. Zdůrazňuje proto nutnost hlubokého pochopení a stálé zkoumání má-li dojít k transformaci nitra člověka. Jeho vášnivý a z hloubi srdce vyvěrající zájem o nalezení toho co je skutečně pravda stále znovu zpochybňuje ideje a dogmata, která se v posledních 30 letech začaly být všeobecně přijímány jako neměnné. Pozorně sledoval duchovní učitele a hledače a to jej vedlo ke smělé kritice kompromisů a korupce, která tak převládá v duchovním světě dneška. Veliký důraz klade na význam a nutný předpoklad integrity a mravní poctivosti jak na straně učitele tak i na straně žáka. Z myšlenek A. Cohena: Mezi tím myslíme-li něco vážně a myslíme-li něco smrtelně vážně je velký rozdíl. Myslíme-li něco smrtelně vážně nebudeme moci ztrácet ani jediný okamžik a to je právě to čím se liší náš vztah k Pravdě v porovnání s tím myslíme-li to jen vážně. Myslíte-li něco vážně pak máte čas, ale je-li to pro vás smrtelně vážná záležitost pak nebudete ztrácet ani vteřinu. Žije-li člověk svůj život opravdu vážně, pak žije každý den jako by byl jeho posledním a pak nic není pro něho samozřejmostí. Žije svůj život s plným srdcem jako by již dosáhl konce své cesty. Takový člověk je pak konečně schopen JEN PROSTĚ ZDE BÝT, je plně přijímajícím, plně a opravdově bdělým a mimořádně pozorným. Hovořím-li zde o vážnosti nemá to nic společného s nějakou morbiditou. Hovořím o "bytí opravdovým" Co to znamená? To znamená, že většina lidí žije s klamným předpokladem, že ten pravý okamžik ještě nenastal. Dovolují si věčně čekat na okamžik, který stále kladou někam do budoucnosti až jednou budou moci konečně říci "Teď je to" A mezitím si dovolují dělat všechno možné co by nikdy nedělali, kdyby si nedovolovali žít v mylném předpokladu, že onen okamžik ještě nenastal. Od absolutní Pravdy a od "bezpodmínečného bytí skutečnosti" si člověk nemůže brát nějakou dovolenou. Dokážeme-li si to vše jasně uvědomit staneme se plně skutečnými a budeme mít neustále před očima nahou skutečnost, která sebou přináší opravdovou životnost a nebude již moci nadále žít v klamných iluzích. K tomu abychom dokázali opustit veškeré pokrytectví a sebeklam však potřebujeme veliký díl odvahy, poctivosti a zralosti. To však většina lidí ani nechce. Člověk, který neuhýbá před realitou života nalezl opravdovou vnitřní zralost. K tomu, aby byl šťasten nepotřebuje sebeklam a pokrytectví. Své štěstí a svou radost nalezne v tom, že již před ničím neuhýbá a neodbočuje s cesty. Štěstí takového člověka je založeno na pravé integritě. Být opravdově pravdivým vzbuzuje u většiny lidí strach a tento strach je pro ně normálním stavem. Má-li však člověk v úmyslu se probudit pak musí nalézt způsob ja žít život při kterém již nebude působit zvyk vyhýbat se pravdě lidské existence. Je třeba si hluboce a pravdivě uvědomit v jakém "spánku" stále žijeme. Musíme nalézt cestu, ať již postupně nebo naráz, jak zaměnit zvyk "žít život ve spánku" za schopnost navyknout si "žít život v plně bdělém stavu" a v tomto stavu bdělosti i stále zůstávat. Život ve spánku a život v bdělosti jsou jen psychologické a emoční návyky. Najděte způsob jak úplně a naprosto přejít z jednoho do druhého - z temnoty nevědomí do světla jasného vnímání. Na počátku budete muset vynakládat úsilí a překonávat obtíže, ale jakmile jednou poznáte ten rozdíl již se nebudete chtít vrátit zpět.

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign