Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Bábádží z Háidakhánu

Dovol boží milosti, aby tě osvobodila.
Učiň ze svého života růži,
ať promlouvá mlčky svou vůní.
(únor 1984)

Předhůří indického Himálaje, v oblasti Nainítálu, je místem, kde odedávna žili a i v současnosti žijí světci, sádhuové a velcí guruové, např. Bábádží, Ním Karóli Bába, Mahéndra Máma, Munirádž Mahárádž.

V kraji Kumáónského pohoří se nachází na břehu řeky Gautamy Gangy ášram Šrí Haidakhán Báby. Zde žil "Mahá Avatár" Babádží v letech 1970 až 1984.

Avatár znamená doslova "ten, který sestoupil", je to inkarnace neboli vtělení Boha. Také se může materializovat do hmotného vesmíru s určitým úkolem. Je to zázračné vtělení do lidské podoby. Smyslem sestoupení Božského do lidského bytí je znovunastolení Řádu, ochrana ctnostných a zničení zlokonajících.

"Pro spásu ctnostných a zkázu ničemných tu vždy sám sebe zrodím na svět v každém věku, abych znovu obnovil svůj řád."

Bhagavadgíta, IV. 78

Bábádží z Háidakhánu

V oblasti himálajského pohoří je uváděn Babádží jako Šivův avatár. Nazývají Ho odnepaměti v ústním podání i ve starověkých Písmech mnoha jmény a tituly. Stále je považován za božské projevení, které se manifestuje na mnoha místech a v nejrůznějších podobách. Existují zprávy o jeho dřívějších podobách před mnoha tisíci lety, kdy působil v Tibetu, Nepálu, Číně a Japonsku. Před pěti sty lety byl uctíván v Tibetu jako Lama Bába. Od začátku devatenáctého století je uctíván v pohoří Himálaje jako Brahmačarí Bába a Nága Bába. Totožnost Babádžího s těmito světci poznali jeho žáci a zčásti je potvrdil sám. Ještě dnes žijí v Indii lidé, kteří si pamatují na starého Haidakhán Bábu, který po mnohaletém působení zmizel v srpnu 1922 v přítomnosti svých několika žáků. Potopil se v místě soutoku řek Kálí a Báurí na hranici mezi severní Indií a Nepálem a rozplynul se před jejich očima ve světlo. Než odešel, slíbil svým žákům, že se opět vrátí jako Bhólé Bába (Prostý Otec).

V červnu roku 1970 se znovu manifestoval. Nalezl ho v posvátné jeskyni na úpatí hory Káilás vesničan Čandra Mani, který byl na návrat avatára upozorněn svým otcem ve snu.

Jsou napsány knihy, ve kterých se popisují prožitky, vize a sny lidí, kteří se s Babádžím setkali nebo s ním žili v posledním vtělení. Babádží je známý též mnoha lidem z "Autobiografie jógina" od Paramahansy Jógánandy. Ve své knize uvádí, že Babádží je mimořádná inkarnace, protože se zjevuje v nejrůznějších podobách. Jeho schopnost stvořit a rozpustit tělo, zjevovat se současně na různých místech a možnost působit i z různých úrovní je nad lidské chápání.

Ačkoli žil Babádží v hinduistické kultuře a prováděl odpovídající náboženské rituály, byl uctíván vyznavači všech náboženství. Přicházeli k Němu s úctou hinduisté, křesťané, židi, sikhové, muslimové a dokonce u ateisté. Často připomínal, že celé lidstvo je jedna boží rodina. Těm, kdo se ho tázali na pravé náboženství, odpovídal: "Následujte takové náboženství, jaké je ve vašem srdci." Říkal, že ten, kdo miluje Boha, by měl vést život na základě pravdy, pokory a lásky.

"Když v sobě člověk živí nenávist, zlobu, žárlivost, hněv, lakotu a sobectví, je velmi obtížené usilovat o život v pravdě, čistotě a lásce ke všem."

Babádží doporučoval jako jedinou cestu k osvobození cestu karma jógy, nesobecké služby Bohu a bhakti jógy, oddanosti Bohu. Tvrdil, že v současné době, ve věku Kali-jugy, není vhodný jiný způsob jógy, oddanosti Bohu a že asketická cvičení a speciální očistné praktiky (krija jóga) se pro průměrného člověka nehodí. Jeho duch je v této době slabý a neklidný již od narození. Proto také téměř nikdo není schopen provádět správně meditaci. Babádží často připomínal, že oddanost Bohu a vědomě prováděná veškerá činnost je cesta vedoucí k Poznání. Nesobeckou službou může člověk dosáhnout míru ve svém srdci.

"Bez váhání byste měli provést nejnižší druh služby, jestliže je nezbytná. Pokud člověk vyššího postavení je připraven provádět i tu nejnižší službu, je velkým příkladem pro druhé"

Každému, kdo k němu přicházel doporučoval opakování mantry "ÓM NAMAH ŠIVÁJA", což by se dalo volně přeložit "Buď vůle Tvá, Pane". "Opakování mantry ÓM je vpravdě připomínáním si Mne", říkával "a je se Mnou totožné". Z ÓM se také zrodila pětislabičná mantra Namah Šivája, která obsahuje veškeré Poznání.

Při příležitosti hinduistických svátků prováděl rituální ohňové oběti zvané "havana". Je to nejúčinnější způsob, jak se "setkat" s bohy. Provádí se v určité příznivé dny (např. svátky Navarátri, Šivarátri), aby se zabránilo neštěstí, aby se na Zemi udržela rovnováha energií, aby se splnila určitá přání. Jejím účelem je také vyčištění atmosféry, kde se havana provádí a mysli těch, kteří jsou účastni tohoto obřadu.

Babádži řídil a řídí životní osudy lidí a mnohdy je zbavoval a zbavuje jejich karmické zátěže.

Říkal svým žákům:

"Jsem všude, v každém vašem dechu. Kdokoli ke Mně přijde s láskou, ten pocítí lásku, která přesahuje veškerou představivost. Tvé srdce je můj chrám. Udržuj jej čistý, ať v něm mohu přebývat. Všichni, kteří obdrží mé požehnání, daršan, mají mou ochranu. Postačí odhodit veškeré obavy a předsudky. Jsem zodpovědný za vás i vaše osvobození. Má ochrana vás nikdy neopustí ani na okamžik."

Jednou řekl:

"Nechci, aby tisíce nebo milióny lidí se staly mými následovníky. Jeden stačí. Jedna dokonalá bytost jako Ráma, Kršna, Buddha, Kristus postačí, aby změnila svět. Říkám vám proto tento příklad, abyste pochopili, že množství není důležité. Jedna jiskra Velké záře stačí, aby osvětlila vesmír. "Mezi tisíci jen jeden Mne hledá a z těch kdo Mne hledají, jen jeden Mne pozná."

Bhagavadgíta, VII. 3

Babádží opustil své fyzické tělo 14. února 1984.

Džaj Mahákála Kí Džaj
Jaroslav Waldhans

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign