Seznam duchovních mistrů Úvahy mistra Mu

Paramahansa Jógánanda

Věčně živoucí mistr

Velký indický mistr P. J. se narodil 15. 1. 1893 v Górakhpuru v severovýchodní části Indie, blízko Himálaje. Jmenoval se Mukunda Lál Ghóš. Jeho rodiče byli zasvěcení žáci známého mistra Lahiri Mahasaje, který byl žákem Babádžího. Když rodiče narozeného Mukundu odnesli k duchovnímu požehnání, Mistr Lahiri Mahasaja řekl: "Toto dítě bude veliký jógin a povede hodně duší do království božího." Ale i dříve než se Mukunda narodil, velký mistr předpověděl jeho duchovní misi. Když Jógánandovi bylo kolem 10 let, došlo k jedné velmi zvláštní události. Během meditace se v rukou Jógánandovy matky zmaterializoval talisman, který mu měla po své smrti zanechat. A když Jógánanda dostal do rukou tento talisman, najednou se oživily vzpomínky na minulé životy. Přes tento talisman dostával svaté vzkazy od všech svých učitelů - guruů z minulých životů, Paramahansa Jógánanda kteří tajemně vedli každý jeho krok. Co všechno bylo v tomto materializovaném talismanu napsané, Jógánanda nemohl bohužel říci ani ve své známé knize: "Autobiografie jógina." Na jaře roku 1910 ve svatém místě Banárasu potkává svého gurua Svámího Šrí Juktéšwara, který ho měl připravit pro svatou misi krija jógy na Západě (v Americe). V roce 1920 odjel P. J. jako představitel náboženských liberálů do Ameriky na mezinárodní kongres. Už v roce 1925 založil společnost SRF v Los Angeles. V této době začala jeho mise učení staré indické metody krija jógy. Sanskrtský kořen KR znamená činit, působit, reagovat; akci. Jógánanda ve své nejznámější knize vysvětluje krija jógu jako jednoduchou psychofyziologickou metodu, kterou se lidská krev očišťuje od oxidu uhličitého a obohacuje se kyslíkem. Molekuly tohoto přebývajícího kyslíku se přetvářejí v životní proud, který obnovuje a regeneruje mozek i centra páteře. Krijajógin nedovoluje hromadění venózní krve, a tímto může zmenšit ničení tkáně nebo úplně ochránit tkáň od zkázy. Tímto způsobem pokročilejší krijajógini přetvářejí své buňky v čistou energii a proto Kristus, Kabír a jiní mistři krija jógy mohli dematerializovat svá těla. O krija józe mluví i Kršna v Bhagavadgítě a předává jí Ardžunovi. I začátečník jógy brzy ve svém nitru uslyší zvuk ÓM. A to ho silně inspiruje a ukazuje mu, že se skutečně napojuje na božské vibrace. Tajemství kosmického vědomí je úzce vázáno s kontrolou dechu. Stará technika jógy - krija přetváří dech do ducha a až adept duchovně dost pokročí, poznává dech jako čin ducha. Rychlé a nerovnoměrné dýchání je příčinou negativních emočních stavů: strachu, zloby, vášně atd. Spánek působí osvěživě, protože člověk si dočasně není vědom svého těla a dechu. Když nevědomý člověk spí, spojuje své životní síly s léčivým proudem v oblasti velkého mozku i se šesti centry páteře. Tak ani neví, že se ponořuje do rezervoáru kosmické energie, která udržuje veškerý život, ale pokročilý jógin to dělá vědomě. Krijajógin používá svou techniku, aby všechny buňky svého těla nasytil věčným světlem. Tak se dostává na stupeň vědomí, kdy poznává, že je dech nepotřebný (samádhi). Duše je pomocí dechu vázána k tělu. Technikou krija jógy se nedovoluje životní síle, aby se zneužívala pouze k uspokojení smyslů. Ale využívá se k tomu, aby se znovu spojila se subtilními energiemi v sušemně. Duše stvořená k obrazu božímu se stává vědoma sebe sama, až ve stavu samádhi. Odhalení tajemství života a smrti, které je pouze smyslem lidské existence na zemi, je úzce spojeno dechem. Stav bez dechu je nesmrtelnost. A věda o stavu bez ducha je KRIJA JÓGA. Vědomí dokonalého, realizovaného Jógina zahrnuje nejenom jeho omezené tělo, ale celou strukturu vesmíru. Gravitace chápaná jako Newtonova "síla" nebo Einsteinova "manifestace inerce" nemůže přinutit krijajógina, aby vyjádřil vlastnost "těžkosti", typický stav gravitace všech materiálních předmětů. Ten, kdo ví o sobě, že je všudypřítomný duch, ten už nepodléhá přirozeným zákonům těla v čase a prostoru. Jógin, který se ve své dokonalé meditaci sjednotil se Stvořitelem, vidí všude kosmickou podstatu ve světle. Pro něho není rozdíl mezi paprsky, které tvoří vodu a paprsky, které tvoří zemi. Dlouhodobá koncentrace na duchovní třetí oko umožňuje jóginovi, aby zničil všechny klamy hmoty včetně gravitace. Proto vidí svět jako masu světla, ve které nejsou podstatné rozdíly. Jinak je krija jóga jednou z nejstarších věd jógy. Lahiri Mahasaja ji dostal od svého gurua Babádžího, který jí zase sdělil dalším, protože už byla dlouho zapomenuta. Babádží jí dal nové jméno krija jóga. P. J. tento úkol šíření a učení krija jógy dostal od Babádžího přes své učitele. Měl ukázat lidem, že svatí boží synové - Kristus a Kršna - ve svatých hinduistických a křesťanských spisech mluvili o jedné pravdě. Jógánanda uchovával tuto pravdu před sektářstvím, což bylo přání Ježíše a Babádžího při jejich setkání, když Ježíš odešel do Indie. Oni chtěli, aby se Západ a Východ sjednotily. Západ je vysoce materiálně a technologicky vyvinutý, ale chybí mu duchovní porozumění. A na Východě je to naopak. Právě Jógánanda měl boží roli učit lidi na Západě, jak mají vyrovnávat svůj materiální život s vnitřním duchovním. Zajímavé je, že Jógánanda nikdy, ani v jednom okamžiku, nevyžadoval, aby nějakým způsobem Američané napodobovali indické zvyky a kulturu. Ale snažil se, aby se naučili zduchovnit svůj život a svoji vlastní národní kulturu. Na začátku své mise (1923) měl Jógánanda dost veřejných přednášek a stal se velmi známým v celé Americe. Ale potom říkal: "Mě nezajímá dav lidí, ale zajímají mě duše, které skutečně touží poznat Boha." A tak založil SRF (Společnost sebeuskutečnění) a soustředil se jenom na učení těch, kteří se opravdu zajímali o poznání. Svámíové Šrí Krijánanda Dajamata a Džňánamata jsou jeho nejznámějšími žáky. Právě Krijánanda dostal za úkol napsat knihu Paprsky stejného světla, v níž Jógánanda komentuje paralelně Bibli a Bhagavadgítu. Pravda má jenom jeden pramen. P. J. byl 7. 3. 1952 pozván jako host na banket, který požádal indický velvyslanec v Los Angeles. Po skončení své promluvy P. J. vstoupil do mahásamádhi, stavu, v němž osvícení jógini vědomě opouštějí své fyzické tělo. Zajímavé je, že jeho tělo ještě 20 dnů po smrti neukazovalo žádné znaky rozkladu ani zápachu, naopak zářilo. I tímto způsobem chtěl Jógánanda ukázat vzácnost a hodnotu jógy. Takto byla ukončena jeho mise na zemi jako inkarnace Lásky. Svým bližším žákům říkal, že se zase vrátí za 200 let a bude žít v Himálaji. Prorokoval, že hodně žáků, kteří žili s ním v Ášramu, se také narodí ve své další inkarnaci v Himálaji silou zákona karmy a budou pokračovat v hledání Boha. Krija jógu mohou učit jenom Krijabáni, tzv. jógini, kteří jsou zasvěceni do krija-technik. Proto se ani v tomto článku nemohou vysvětlovat techniky a jejich praktická část. Zasvěcení do krija techniky je hlubokým božím požehnáním. Jenom, když se projde zasvěcením, člověk pochopí tento smysl.

© 2023 - n3t.cz - Joomla Webdesign