Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Král Nu-še-ho

Král Nu-še-ho nakreslil blankytná křídla. Čtrnáct Fardarů sedělo na dřevěných podložkách. Rozednívalo se. "Až odtud odejdu a mé tělo se promění v zem, vy sestoupíte do dolin a budete žít v blízkosti lidí. Vše, co jste pochopili až do tohoto okamžiku, bude váš život. V každém okamžiku. V každém zlomku dechu si budete uvědomovat svoji existenci." Fardaři položili čela na písčitou zem. Král Nu-še-ho rozložil před nimi své vlasy. "Každé ráno se probudíte do nového dne. Do bílého života. Bez šrámů a vrásek minulosti. I bez očekávání budoucnosti. Budete činit bez nadějí na plody svých činů. Nebudete o nic a o nikoho usilovat. Nebudete se nikomu a ničemu bránit. Nebudete neteční ani apatičtí. Každý váš pohyb bude Tancem větrů. Každý vás vzdech předá nebi a zemi Řeč malých. Každé vaše bytí ve vzduchu, písku, hliněné tabulce, vodní hladině se promění v Andělské písmo." Král Nu-še-ho se odmlčel. Fardar Rů zvedl hlavu a promluvil, aniž by pohyboval rty.

"Až do naplnění svého poselství mám zůstat sám?" Král položil své dlaně na hladinu jezírka. Nebe zrůžovělo. "Každý z nás je sám, aby mohl být nablízku milované bytosti. Nevědomá samota je žalářem uprostřed svobodné země. Vědomá samota je uvědomění si své duchovní a fyzické jsoucnosti, která se rodí ze svobody volby. Samota je svoboda bez které nemůžeme jít po své cestě, jenž nás naplňuje." Druhý Fardar Lin-el-jang povstal a přistoupil ke králi. "Býti sám není býti opuštěný. Býti sám je vědomá nezávislost. Je to život." "Ano, Lin-el-jangu. Život můžeme žít jen samotní. Jen tak naplníme svá poselství."
"Lidé to ví, nebo to alespoň tuší?" zeptal se třetí Fardar Ojare s hlavou stále u země. Král Nu-še-ho proměnil hrudku zlata ve vejce. "Ne. Lidé zapomněli. A my svými životy je můžeme probudit. Ne slovy. Ne kázáními. Jen svými pokornými životy. V životě je vše, co žádná kniha, žádné relikvie ani liturgické texty nemohou v sobě mít. V životě je veškeré Tvůrcovo poznání a uvědomění." Fardar Rů promluvil pod hladinou jezírka. "My jsme byli stvořeni tak jak byl tvůrce v čase našeho stvoření uvědomělý a znalý?" "Ano Rů," odpověděl král Nu-še-ho. "Nejsme jeho odraz. Jsme jeho návaznosti. Neočekávejme od nikoho nic. Nežádejme ani od sebe ani od druhých. Nevyžadujme, co není v nás z lásky a v nepomíjejících návaznostech."

Všichni Fardaři se postavili a obstoupili krále Nu-še-ho. "Jestliže nepohlédnete svou duchovně-fyzickou bytostí ani žádostivě, silně, slabě, smutně či vesele na lidské bytosti, žádná z nich vás neohrozí. Přiblíží se k vám jen ta lidská bytost, která se probudila a uviděla v Pravdě vaše duchově-fyzické tělo a v něm vaši duchovně-fyzickou bytost. Ničemu se nestavte na odpor. A s ničím nesouhlaste. Buďte. Nezaujímejte hlediska, postoje a názory."
Promluvil osmý Fardar Ošomi. "Milovaný králi Nu-še-ho. Když přijdou bouře, lid ve strachu bude pohlcovat sám sebe a své výkaly házet po osvícených. Co činit pak?" Král Nu-še-ho pohlédl na osmého Fardara Ošomiho a proměnil se v obláček. "Ošomi. Poznáš-li každý záchvěv své duchovně-fyzické bytosti v čase, prostoru a místě, chápeš-li se, rozumíš-li si, uvědomuješ si své bytí. Tvůj zrak a tvůj sluch tě neošálí. Tvůrce, s nímž si celistvý a návazný, ti sdělí tvou duchovně-fyzickou bytostí, co činit. A pak, i kdyby všechna údolí vřela v bitvě, ty čiň jen co máš činit. Ani o krůček více. Ani o vdech méně. A nebude síly na zemském povrchu a v nebeském okrsku, která by ti uškodila." "Králi Nu-še-ho, jak žít a nepadnout pod chodidly válečníků," šeptnul devátý Fardar Ají-ce-le. Král proměnil svou mlhavou tvář v palmu. "Ten, kdo není ani silný, ani slabý, ani tvrdý, ani měkký, ani malý, ani velký, nebrání se, ani neútočí, ten je. Uvědomění bytí je návazností s tvůrcem. A tvůrce je všechno, všechny a vše. V čase, prostoru a místě. Tak, jak máme být, jsme celiství a v návaznosti. Pak i bouře všech bouří nám neublíží, protože i my jsme jejím duchovně-fyzickým prvkem." Z nebe se sešlo čtrnáct andělů. Král Nu-še-ho se proměnil v muže s bílými vlasy. "Je čas naleznout květy vodních obrazů a zaset sluneční irisy."
Čtrnáct Fardarů sestoupilo do jezírka a zmizeli pod jeho hladinou. Nu-še-ho rozevřel ruce a vzlétl k bílým vrcholkům hor.

Podle gurkhských pramenů přeložil Josef Kocourek

Barvy srdce

Oznamuje se láskám našim. Srdce žije. Jeho žár i chlad. Jeho velikost i nicotnost je koncem i začátkem jeho pochybností i jistot. Vše, všecičko mizí pod pláštěm proměny v čase, prostoru a místě. Stříbrní andělé hladí naše rty a vedou nás k pohledu do míst, jež obýváme, ale dávno jsme v nich nebyli. Ó, srdce vášnivé. Ó, srdce kamenné. S krutostí zápasíš a s něhou uhasínáš. Co zbude po tobě? Po tvém stínu i pláči? Odkryj závoj zapomnění ze své tváře. Ten, kdo drží své srdce ve svých dlaních, neumírá.

druhý Fardar (Lin-el-jang)

Po celá staletí je mýtus o zdroji a stvořiteli lásky a citu zkresleně spjat se srdcem. Po celém světě hoří a dohořívají legendy, pohádky, pověsti, balady a eposy, které v srdci pomýleně vidí svoji zkázu i probuzení. Pro miliony lidí je pomyslné sídlo lásky a citu právě v srdci. Který divoký anděl šeptnul větru, že láska sídli v srdci? Která víla smutnému princi poprvé zaťukala na hruď? Kde se vzalo to vědomí, to nadnárodní přesvědčení o srdeční lásce a citu? Stalo se to v okamžiku, kdy lidé zapomněli na toho, kdo je stvořil. V té chvíli člověk propadl neznalosti a strachu. Ovládly jej běsnící pocity a láska se smrskla na prostor srdce, v jehož blízkosti zavládl svévolný cit.

třetí Fardar (Ojave)

Hluboko v tůních pod kameny spí zelený vlas a skleněný dům. Tam trápí se srdce, které patří všem.

druhý Fardar (Lin-el-jang)

Lidé přisuzovali a přisuzují srdci magické síly, nadpozemské schopnosti a vytrvalost vedoucí až za hranici smrti. Pravda je však jinde. Pravda je bez zákrut a tajnosti. Srdce nemá žádná orákula. A přece tento, mylně řečeno, "pracovitý sval", je jen cípečkem kouřového závoje, který zakrývá mnohé, co lidským bytostem chybí k jejich životnímu naplnění. Jaké je srdce? Ptám se ženy v modrém, s křídly od modrého prachu. Je osamocené? Šeptám ji do ucha a vidím zář na její hrudi. Nespočetné množství paprsků se rozlévá po záhonech květin. Bytí světla proměňuje zapomnění ve vědomou přítomnost. Jaké je srdce? Kdo je? Co je za ním? Zpomaluje se mi tep. Usínám. Zastavuji se. Otevírám oči. Nedýchám. Jsem.

třetí Fardar (Ojave)

Celé generace lékařů v průběhu několika set let evropského lékařského novověku postupně odhalovali tajemství fyzického srdce. Ponejprve zakázaně objasňovali sobě a později i veřejnosti, na jakém principu je vedena srdeční činnost. Odhalovali jeho význam pro duchovně-fyzické lidské tělo a rozebírali jeho strukturu. Tak jak šel čas, věda přinášela lékařům další a další možnosti pohlédnout srdci až na jeho fyzické dno. Odborníci jej rozdělili na stovky a tisíce viditelných i nezahlédnutelných částeček, aby nalezli odpovědi na otázky, které člověka trápí od času zapomnění. Ve stínech chodíš, lásko v srdci, v krvi mé koupající se. Vysvitni v mé hrudi a dej cestě mé světlo. Až tam, kam krajinou v šeru mé oči zahlédnou.

druhý Fardar (Lin-el-jang)

Vydáme se tam, kde se o lásce často nemluví a city jím nevládnou. Vzlétneme nad zem větrných draků a božských hudebních nástrojů. Pohlédneme do dolin, kde šamani plavou vzduchem a medicinmani hladí hlavy východních fúrií. Tam, za mnoha vrchy, písky a bezejmennými řekami, v zemi bachsů, gharků, dodžonů a melků, uslyšíme tepot srdce ve skalách, vodě i ve štěrku. Zapomnění. Ten přítel tmy. V náruč jeho se vrhali naši otcové, aby nám předali svícen bez svíce. Proměňme se v srdce mnoha květů a zahrad. Probuďme v nás oheň, který nepálí.

třetí Fardar (Ojave)

Srdce "I" navazuje na čtrnáct duchovně-fyzických prostorů, které jsou v jeho blízkosti a tvoří s nimi duchovně-fyzickou celistvost "šan", jenž navazuje na návazné duchovně-fyzické celistvosti.

čtvrtý Fardar (Aje-eln-Dahme)

Bůh Ronaše vyjmul své srdce i s keři a uložil je do vyprahlé země. Od té chvíle žádný anděl neproletí opuštěnou planinou, aniž by nezaslechl pláč božího srdce.

pátý Fardar (Orense)

Fyzický sval "srdce" může žít pouze v celistvosti se svými čtrnácti duchovně-fyzickými prostory. S nimi se probouzí, předává a rozvíjí. V této celistvosti srdce slouží, chrání a vede. Mlčí a promlouvá. Vidí i nevidí. Slyší i neslyší. Je vědomou láskou. Jestliže srdce "I" není v návaznosti se čtrnácti prvky sebe sama, podléhá anarchii a svévoli. Tedy citům a emocím. Protože jen ony jsou mylnými a pomíjivými výsledky zapomnění na sebe sama. Srdce vláčeno city a emocemi nežije. Pouze živoří a zmírá. Srdce "I" stvořené z vědomé lásky nemá výsledky. Neustále se proměňuje a rozvíjí. Neustále se probouzí a tvoří. A tím žije.

Král Nu-še-ho

Ten, kdo srdci naslouchá, a pak volí svou cestu, není citlivý. Ani moudrý. Jen ví, že i klas v poli, i myš pod patou mohou předat nám to, co ani bohové neví.

šestý Fardar (Il-ji-chon)

Podívejme se bez zaujetí na srdeční společenství "šan" a gejzíry barev a proměn. Naslouchejme svému srdci a milujme jej bez očekávání.

sedmý Fardar (Ajo-mej-Glá)

Uprostřed hrudi sídlí "čebá". Tento duchovně-fyzický prostor proměňuje černou řeku v bílé vodopády a oznamuje nám prudkou změnu. Tedy změnu jaká nemá být.

osmý Fardar (Ošomi)

V centru hrudní kosti nalezneme sluneční "ronó". Jeho zlato-stříbrná tvář proměňuje tmavě fialové a modré oči slepců na žluto-bílou vlnící se pláň. Ronó nám předává poselství o proměnách prostoru, ve kterém žijeme.

devátý Fardar (Aji-ce-k)

Díky čtyřem žeberním cestám (dvěma pod levým a dvěma pod pravým podpaždím) můžeme žít v duchovně-fyzickém prostru, aniž bychom se ztratili. Tyto čtyři žeberní cesty nám umožňují dotýkat se "Země" a být zároveň i v "Nebi". Levá "ojogra" proměňuje stříbrné usedliny na průsvitný měsíční svit a předává nám to, co nemohou zaslechnout uši. Pravá "traní" proměňuje alabastrové zuby na ledovou tříšť a předává nám to, co druhé bytosti mylně cítí. Zelené louky v moučně bílá oblaka proměňuje druhá levá žeberní cesta "jakma". To ona nám umožňuje to, co si přejí druzí, pochopit. Čtvrtá "Gólgama" na pravém žeberním půlkruhu probouzí z okrových písků žluť spícího zlata. Čtvrtá cesta nám předává pomíjející chutě druhých.

Fardar Rů

Na páteři mezi lopatkami se nalézá duchovně-fyzický prostor "džou". Ze zrnité hnědi zapomenuté země tvoří slunečnicově bílé labutě. S "džou" vidíme pomíjivé očekávání druhých.

desátý Fardar (Džemi-iná-ají)

Pod "džou", trochu níže na obratlech páteře, uvidíme orchideu "chad". Její proměna malachitových močálů na pylově žluté motýly v nás probouzí pochopení.

třetí Fardar (Ojave)

Nad srdcem "I" sídlí dvě doliny za klíčními kostmi. Levá "ibeijky" proměňuje tmavě zelenou džungli na bílo-mlhavé spočinutí pozdního léta. Z našeho neklidu tvoří mír mysli. Pravá "douindale" nás vede k přítomnosti a probouzí z šedočerného prachu bílé vločky.

jedenáctý Fardar (Džau-at-nerk)

Pravým úhlem "džamali" svírající šíji a rameno, nalézáme uvědomění. Šedomodrá jezera proměňuje v bílo modrasté páry. Levý úhel "urete" rozvíjí náš purpur do bílých hvězd. A jím poznáváme radost.

dvanáctý Fardar (Akomi)

Gohora džaura aralka "květ nekončící" uvidíme před svým ohryzkem. Tvoří z našich pomíjivých prvků nepomíjivé starorůžové svatební šaty a proměňuje v "thond-nebarvu", která je naším uceleným a navazujícím spektrem barev v našem duchovně-fyzickém prostoru.

král Nu-še-ho

Na velbloudích horách (úvodní krční obratle zezdola) je duchovně-fyzický prostor "kauláda". Tento prostor nám předává porozumění času, prostoru a místu v našem duchovně-fyzickém těle a v duchovně-fyzické bytosti. Stříbro-bordó-šedé paprsky ve svém pavím chvostu rozvíjí bílo-zlaté zpívající fontány.

druhý Fardar (Lin-el-jang)

Na levém a pravém vnějším svahu prsou žije "ejkí" a "dená". Levoprsní "ejkí" tvoří z černě-leskutých hor kamene bílou závojovinu princezen. S ní navazujeme na duchovně-fyzické prostory v blízkosti nás. Pravoprsní "dená" proměňuje černo-fialové sukno šamanek v šedavý písek ležící na březích horských řek. "Dená" v nás probouzí lidství.

třetí Fardar (Ojave)

Co barva, to pomíjivost. Ve všech čtrnácti prvcích se probouzí barvy, které by bez proměny nás mátly, zaslepovaly a sváděly ke smrti.

král Nu-še-ho

Své srdce nikomu nedávejme. Nezatěžkávejme sebe ani druhé svými city. Milujme. A srdce v tichu své pokory učiní zázrak bez kapky krve a slzy.

druhý Fardar (Lin-el-jang)

V blízkosti srdce je "aluha" (místo blízkosti). Tento duchovně-fyzický prostor je navazujícím prvkem pro společenství srdcí mimo naše duchovně-fyzické tělo, v němž žije naše duchovně-fyzická bytost.

pátý Fardar (Orense)

Nevychloubejme se svým srdcem. Nestavme jej na odiv. Nezakrývejme ho myšlenkou. Nezáviďme srdci druhých. Své líbejme. Své milujme.

Fardar Rů

Nad srdcem "I" žije jehla "metetel" činící v duchovně-fyzické bytosti "grafické bytí", které vedeme do rukou a prstů a předáváme jej světu "Písmem andělů"

Fardar (Doja-re)

Ten, jehož srdce spí, nevidí a neslyší. Ten, jehož srdce krvácí, na své srdce zapomněl. Ten, jehož srdce umírá, probouzí Anděla smrti. Ten nenalezl sebe.

král Nu-še-ho

V blízkosti páteřní strany srdce je kulatý vějíř "aš". Ve svých "rukou" probouzí nepomíjivé prvky z "dlouhých pomíjivých prvků" a předává je v čase, prostoru a místě. Tam, kde mají být.

sedmý Fardar (ajo-mej-elá)

Po východní levici a po západní pravici srdce se rozvíjí "džordany" (neboli trychtýře), které proměňují tenké pomíjející prvky na nepomíjivé.

čtvrtý Fardar (Aje-eln-Dahme)

Ten, kdo žije pouze srdcem, mýlí se. Nežije. Pouze přežívá. Ten, kdo tvoří pouze srdcem, netvoří celistvé. Jeho květy v sadu nepadnou do trávy a nezetlejí. Ten, kdo miluje pouze srdce, jeho láska není celistvá.

devátý Fardar (Aji-ce-le)

Naše srdeční společenství "šan" navazuje na společenství sedmi srdcí žijících v duchovně-fyzickém prostoru, které nazýváme "Nebem" a na společenství sedmi srdcí rozvíjejících se v duchovně-fyzickém prostoru, které nazýváme "Zemí". Nebeské srdeční společenství "ig" tvoří:

Pozemské společenství srdcí "ghár" tvoří:

Naše srdeční společenství "šan", "ig" a "ghár" tvoří duchovně-fyzický prvek "ojel", který je prvkem uvědomění.

král Nu-še-ho

Srdce je hvězda se žlutými paprsky. Její svit probouzí všechny duchovně-fyzické prostory. Srdcem jsme viditelní všude tam, kde je naše uvědomění.

Fardar Rů

Lásku hledat v srdci je blouděním. Lásku vyžadovat je křik na solný kámen. Láskou zmírati je nevěděti o ní. Ani o sobě. Vždyť my jsme láska, šeptal nejstarší anděl světa při svém prvním zrození.

dvanáctý Fardar (Ako-mi)

"Chamarová oka" proměňují a předávají srdci "I" duchovně-fyzické prvky lásky pro jeho probuzení, tvoření, předávání a rozvíjení. Srdce "I" je zároveň jejich oční bulvou "lodearnou" s níž vidíme samy sebe i druhé. Duchovně-fyzické prvky, které Oka předávají srdci jsou: Taotový vzduch, Lévová voda a Trónové prvky (Gauží, ejma, dolno, šaura, zent, čidza a okálí).

Fardar Rů

Spící srdce je bílé. Vědomé srdce je bílé. Jen náš pohled může být mylně zkreslený. Duchovně-pohybové bytí srdce je tlukot (Tanec větrů), které nám předává poznání o Nás.

král Nu-še-ho

Srdce "I" navazuje na horizontální cestu "thamo", která umožňuje lidské bytosti chodit po zemském povrchu a probouzí vidění. Horizontální cesta "dževan" nás probouzí ke slyšení. Diagonální hvězda cest "korambádo" vede člověka do navazujících duchovně-fyzických prostorů.

Fardar Rů

Hovoříme-li o srdci "I" a srdečním společenství, nalezneme i duchovně-fyzické prvky lásky, které jsou nepomíjivé. Je to pokora, odpuštění, mír mysli, pochopení, porozumění, přítomnost, naslouchání, laskavost, něžnost, radost, věrnost, milování, proměna, návaznost, celistvost, přání, probuzení, tvoření, předávání, rozvíjení, nalézání, následování, naplňování, činění (mlčení, mluvení, vidění, nevidění, slyšení, neslyšení, vedení, služba a ochrana), čas, prostor, místo, jsoucnost, bytí, vůle, svoboda a volba.

Nad zemí létají andělé a ptají se lidí, proč chodí o holích, když jejich těla jsou zdráva. Lidé chodí o holích, protože jejich duchovně-fyzické bytosti spí. Král Nu-še-ho vstal. Čtrnáct Fardarů sedících v trůnící síni sklonilo šíje a usnulo.

Podle gurkhských pramenů připravil Josef Kocourek
Věnováno pani Marii Krotilové

Gurkhové - hromadné označení pro nepálské horské národy mezi Tibeťany na severu a Indy na jihu. Oběma sousedními národy byli Gurkhové silně ovlivněni. Mluví indogermánskou nepálštinou a hlásí se k hinduismu. Od 18. století politicky dominantní vrstva v Nepálu. (Z Všeobecné encyklopedie Universum)

© 2019 - n3t.cz - Joomla Webdesign