Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Hermetismus a léčitelství

(Nebeský oheň: Slunce)

Budeme-li hovořit o Slunci, nebude to Slunce jako hmotný střed naší sluneční soustavy, ale bude to Slunce ve smyslu vibračního pole. Abych vám to ještě více přiblížil, znázorníme si nejprve vztah mezi slunečním vibračním polem a vibračním polem naší sluneční soustavy. Pro toto znázornění použijeme nejlépe královnu hermetických věd, kterou je KABALA. Strom kabaly je nejpřehlednější a přitom nejkomplexnější systém znázornění energetické struktury našeho stvořeného Uviversa. Nakreslíme-li si takový strom kabaly, vidíme, že se skládá ze dvou typů zobrazení. Kolečka znázorňují takzvané uzly energií a nazývají se sefiróty. Znázorňují oblasti energií v Universu, jejichž kvalita neboli frekvence vibrací je stejná nebo velmi podobná. Čáry, které spojují sefiróty, se nazývají zinoraty a jsou to vlastně komunikační kanály, které spojují jednotlivé sefirotické uzly energií.

Fyzice je dnes již známo, že všechny oblasti světa jsou tvořeny energiemi, které mají různou kvalitu. Tedy svět takový, jak se nám jeví, je pouze množstvím energií různých kvalit. Problém je právě v tom, že tyto energie mají různou kvalitu. Jejich kvalita je znázorněna na stromu kabaly. Sefiróty dostaly hebrejské názvy. Protože tyto názvy jsou jednoduché, stručně si je zopakujme. Korunou stromu kabaly je sefirót, který se nazývá Kether. V hebrejštině znamená toto slovo koruna nebo také vrchol. Je to oblast nediferencovaného světa čistých energií. Tato oblast předchází vzniku diferencovaného světa čili předchází vzniku úplně všeho. Tato oblast Universa v sobě latentním způsobem obsahuje všechny potenciální možnosti tvorby světa viditelného i neviditelnbého. Směrem dolů napravo od Kether se nachází sefirót Chochmah jako reprezentant mužského aspektu Boha čili tvůrčí inteligence a směrem od Kether nalevo dolů se nachází Binah jako zástupce ženského aspektu Boha čili přijímající inteligence. Směrem doprava dolů se postupně nacházejí Chesed, vlevo vodorovně od Chesed se nachází Geburah. Uprostřed na svislé ose stromu kabaly se nachází Tiphereth. Je to centrální sefirót kabaly. Upozorňuji na něj z toho důvodu, že Tiphereth energeticky odpovídá astrologickému vibračnímu poli Slunce. Obecně řečeno: každé vibrační pole stvořeného světa odpovídá vibračnímu poli určité planety. A ta určitá planeta je součástí našeho solárního systému. To znamená, vezmeme-li to odshora směrem dolů Kether odpovídá nikoliv Neptunu jako hmotnému tělesu, to jest jako tvůrci gravitační a elektromagnetické interakce, nýbrž vibračnímu poli Neptunu. Chochmah odpovídá vibračnímu poli Uranu, Binah odpovídá vibračnímu poli Saturnu Chesed vibračnímu poli Jupitera, Geburah vibračnímu poli Marse a konečně Tiphereth vibračímu poli Slunce. Dále napravo od Tiphereth směrem dolů se nachází sefirót Netzach, který odpovídá vibračnímu poli Venuše. Vodorovně vlevo se nachází sefirót Hod, který odpovídá vibračnímu poli Merkura a na svislé ose stromu kabaly se pod úrovní spojnice Netzach a Hod nachází pro člověka jeden z nejdůležitějších sefirótů, a tím je Jesod. Ten odpovídá astrologicky vibračnímu poli Luny nebo Měsíce.

Konečně jsme na Zemi. Ten nejmaterialističtější sefirót se nazývá Malkuth a odpovídá astrologicky vibračnímu poli Země. Je to důležitý bod, protože odtud vše sledujeme. Většina horoskopů v astrologické praxi je zkonstruována takzvaně geocentricky, to znamená tak, jak se jeví situace na nebeské klenbě z pohledu ze Země. Malkuth je tedy fakticky i symbolicky pozorovacím stanovištěm člověka. Je důležité, abych dále srovnal tento systém s úrovněmi světa, které jsme schopni vnímnat svými smysly. Lidské smysly jsou schopny vnímat pouze v oblasti energií Malkuth a za určitýcch okolností ve sféře Jesod. Vidíme při celkovém pohledu na strom kabaly, že jsme schopni se svými smysly orientovat se zhruba v jedné desetině až jedné pětině stvořeného Universa. Sféře Malkuth odpovídá hermeticky hmotná pláň. Těsně nad oblastí hmotné pláně se nachází astrální pláň. Je to oblast světa, která je tvořena energetickými poli takových kvalit, které za normálních okolností nejsou lidskými smysly pozorovatelné. Lze říci, že z hlediska naší smyslové zkušenosti tato oblast světa neexistuje. Přesto se právě tato oblast světa dominantním způsobem podílí na všem, so se projevuje ve hmotném světě. Tedy astrální pole, svět energií, které jsou pro nás neviditelné, má zcela konkrétní charakteristiku energií a je obýván množstvím zcela konkrétních bytostí. Tyto bytosti se nazývají také elementálové.

Elementálové jsou rozděleni podle živlových soustav, tedy do oblastí ohnivých, zemských, vzdušných a vodních. V konkrétním případě na zeměkouli mají na starosti počasí, podnebí, všechny klimatické poruchy, jako jsou například hurikány, cyklóny, smrště, zemětřesení, ale i povodně, záplavy a přírodní požáry. To všechno ovládají bytosti, které mají svá jména v oblasti astrálního světa. Nad oblastí astrálního světa se nachází mentální pláň, nebo mentální svět. Je to oblast stvořeného Universa, která obsahuje kvalitativně jemnější formy energií, nežli dvě oblasti předcházející, tedy hmotná a astrální pláň. Opět platí, že mentální pláň je nadřazena astrální i hmotné pláni. To znamená: co se odehrává v mentálním poli, se přenáší do astrálního pole a prostřednictvím tohoto světa se materializuje a realizuje v materiálnu, v materiálním světě. Jestliže si uvědomíme, že nad oblastí hmoty se nacházejí ještě jiné světy, neboli oblasti energie, přestaneme náhle vnímat hmotu jako jedinou entitu která vlastně na světě existuje. Člověku, který je zvyklý žít ve hmotě, pozorovat hmotu, měřit, vážit a analyzovat, se samozřejmě hmota jeví jako nejstabilnější útvar. Ale pravdou zůstává přesný opak tohoto tvrzeení. Hmota z hledsika hermetiky, z pohledu kabaly a astrologie, je jedním z nejméně stabilních útvarů ve stvořeném Universu. Tento výrok zní snad paradoxně, ale zkušenost ukázala, že je pravdivý. Čím více se blížíme vrcholu stromu kabaly, tím vyšší stabilitu jeví příslušné energetické oblasti nebo také světy. Tak například v ASTRÁLNÍM SVĚTĚ, KDE JAKÉKOLIV DĚJE NEMÁME PODEPŘENY HMOTNÝMI ZKUŠENOSTMI, TAM je stabilita nesmírně malá.

Mentální svět lze rozdělit na nižší a vyšší podobně jako ostatní sféry Universa. Nižší mentální svět existuje v oblastech od spojnice sefirótů Netzach- Hod až do oblasti sefirótu Tiphereth. Vyšší mentální pláň pak existuje od oblasti sefirótu Tiphereth až ke spojnici sefirótů Chochmah a Binah. Ta trojice sefirótů, která se nachází nad vyšším mentálním polem, se nazývá duchovní pláň nebo také duchovní svět. Tu duchovní pláň tvoří tři sefiróty: Chochmah, Binah a Kether. Když vstoupíte například do katolického kostela a podíváte se přímo nad hlavou na nejvyšší místo klenby kostela, uvidíte tam pravděpodobně trojúhelník. Tento trojúhelník odpovídá v podstatě trojúhelníku ve špičce stromu kabaly, který znázorňuje duchovní svět. . Uprostřed trojúhelníku bývá zejména v barokních stavbách namalováno oko. Oč se jedná? Tímto symbolem je znázorněna takzvaná trojjedinost Boha. Tak to lze vysvětlit z hlediska katolické církve svaté. Jak uvidíte, stává se každé náboženství v lidském pohledu dogmatem. Rozhodně to není kvůli náboženství samotnému, ani to není kvůli tomu, co náboženství zkoumá. Je to kvůli vlastnostem lidí, kteří tyto energie a souvislosti sledují. Je to vlastně trojjedinost Boha, protože tato duchovní pláň - jinak se též nazývá kauzální pláň, je příčinou vzniku světa jako takového . Kdybych to měl napsat přesněji, tak tyto tři oblasti Kether, Chochmah a Binah vibrují v jednom bodě současně.

Vezměme si to z hlediska indické mytologie. Kether v indickém systému kabaly odpovídá Brahmovi. Je to všeprostupující část Universa, kterou nelze ani změřit, ani zvážit, ani popsat. Přečteme-li si Písmo svaté, pak Bůh na otázku "Kdo jsi Stvořiteli?" odpovídá jedinou možnou a pravdivou odpověď: "Jsem, který jsem". Hebreové nazvali tohoto Boha En Sóf neboli Nepoznaný. Jak jsem napsal, v indické mytologie se ztotožňuje tento princip s principem Brahmy. Bůh má v projeveném světě dva aspekty: ženský a mužský aspekt. Ten mužský aspekt Boha je v indické mytologii znázorněn Šivou. Ženský princip Boha - Bohyně je znázorněn Šakti. Samozřejmě, mnoho jiných náboženství má pro tyto energie různé názvy. Úmyslně tyto názvy neuvádím, protože je jich právě tolik, kolik je různých druhů náboženství. Nezáleží totiž vůbec na názvech těchto energetických stavů. Jde o popsání energetických stavů Universa, které jsou totožné a je lhostejné, zda tyto stavy nazýváme Stvořitel, En Sóf, Brahma nebo Kether. Tuto sféru nelze pravdivě pojmenovat, a proto jakékoliv její jméno je mylné, nebo neúplné. Nemůže vystihnout její plnou univerzální podstatu. Tolik k duchovní pláni. A nyní se vraťme zpět ke Slunci. Jakou úlohu má sluneční vibrační pole ve stromu kabaly? Slunce ve stromu kabaly má úlohu centrální. Proto také leží v jeho samotném středu. Toto vibrační pole spojuje svět, který podléhá proměnám - tomuto světu se v indické terminologii říkiá samsáro nebo samsarický svět - s oblastmi světa, které nepodléhají změnám. Těm se říká nadsamsarické oblasti a ve stromu kabaly jsou to oblasti od sefirótu Tiphereth výše. Jsou to tedy oblasti vyššího mentálu a duchovna.

Sluneční vibrační pole Tiphereth má tu vlastnost, že spojuje princip smrtelnosti s principem nesmrtelnosti. A teprve nyní se dostáváme k exaktní definici významu Slunce v horoskopu. Kdybych uvedl tuto definici hned na počátku, nebylo by zřejmé, odkud jsme k ní dospěli. Uvidíte-li ji ve světle souvislostí, které jsem uvedl výše, bude vám jasné, z čeho tato definice vychází, a budete schopni si ji kdykoliv odvodit. Jan Kefer uvádí ve své Praktické astrologii, že Slunce v horoskopu je odrazem Božského slova v člověku... Ale proč odrazem Božského slova? Protože oblast nad úrovní Tiphereth je to nesmrtelné. Strom kabaly popisuje celý kosmos a my jsme jen jeho součástí. Tytéž principy, které jsou v makroskopickém měřítku v oblasti kosmické, se pochopitelně vyskytují a působí právě tak i v oblasti mikrokosmické, tedy v člověku. Tyto principy fungují v každém z nás přesně, jak jsem to výše popsal. V každém z nás se určitým způsobem projevují vibrační pole jednotlivých planet, jejichž poloha je v okamžiku našeho narození znázorněna v horoskopu. Vidíme tedy, že astrologie v žádném případě nepracuje s planetami jakožto hmotnými tělesy tak, jak to dělá například fyzika nebo astronomie. Nezkoumá jejich hmotné působení z hlediska gravitačních ani elektromagnetických interakcí, ale zkoumá je jako obecné principy vibračních polí, která jsou samozřejmě obsaženy v každém z nás a v živé i neživé přírodě. Zvláštní vědecká disciplína, jež se zabývá analýzou poměrů intenzit jednotlivých vibračních polí v materiálních substancích, se nazývá nauka o hermetických signaturách. Není bez zajímavosti, že speciálním případem této nauky je homeopatie. Vidíme-li, na jakém základě stojí tato věda, pak jistě pochopíme i výsledky, kterých například kvantová homeopatie dosahuje při léčbě takzvaně neléčitelných chorob. Podle toho, jak hluboko je tato věda zakotvena do univerzálního obrazu světa, není těžké odhadnout, jaký bude její význam při léčbě zejména psychicky a duchovně podmíněných chorob na začátku příštího tisíciletí.

Jan Frank

© 2019 - n3t.cz - Joomla Webdesign