Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Píseň hledání odpuštění u Bohyně

Matko, neznám mantry ani jantry, ani neumím zpívat písně ke tvé chvále. Nevím, jak tě přivítat ani jak mám meditovat ve tvé přítomnosti. Nevím ani, jak vyzpívat tvou slávu ani jak ukazovat mystická znamení, dokonce ani jak lamentovat. Přesto tě budu i nadále volat – tebe, která odnímáš ode všech potíže.

Ó energie Nekonečné Dobroty, Matko Všehomíra, nevyznám se v bohoslužebných pořádcích. Ani nemám dost bohatství na to, abych ti jím sloužil. Mou přirozeností je lenost a neumím dobře vykonávat bohoslužbu. Odpusť mi prosím všechny nedostatky, když se ti klaním k tvým lotosovým nohám, ó Matko, protože dítě může být špatné, ale Matka nikdy...

Matko, máš zde na zemi tolik poctivých a prostých dětí a já jsem mezi nimi dítětem vrtkavým. Já jsem tím nejnestálejším. Ó Bohyně Dobroty, nebylo by správné, kdybys mne opustila, protože dítě může být špatné, avšak Matka nikoliv... Ó Matko Všehomíra, ó Bohyně, neklaněl jsem se tvým lotosovým nohám ani jsem ti štědře neobětoval své bohatství.

Přesto se láska, kterou mi prokazuješ, nedá k ničemu přirovnat. Protože dítě může být špatné, avšak Matka nikoliv...

Ó Matko vší Nadějnosti, zanechal jsem bohoslužby různým podobám Boha, když jsem byl pohlcen rozmanitými činnostmi po mnoho let (nejméně osmdesát pět). Nyní jsem cele závislý na tobě. Když mi neprokážeš svou milost, ke komu jinému bych se měl utíkat?

Matko Znamenitosti, tvá mantra má takovou moc, že když se i jen jediné písmeno dotkne ucha, z pošetilce se stane výmluvný řečník a jeho výklad bude vynikajícím pojednáním. Když zaslechnutí jediného písmena může způsobit něco takového, kdo bude potom mluvit za ty duše, které řádně vykonávají tvou bohoslužbu podle příkazů písma, jakých znamenitých výsledků dosáhnou?

Ten, kdo si po těle roztírá popel z pohřební hranice, kdo pojídá jed, kdo zůstává nahý, kdo má dlouhé zacuchané dredy a kolem krku nosí jako věnec krále hadů (Pán Šiva); kdo má ve své ruce misku z kosti, ten Pán duchů, Pán zvířat, který je znám jako Pán Všehomíra – jak získal svou velikost? Jednoduše přijal tvou ruku v manželství, ó Císařovno Bytí – to je ten způsob, jak ji získal.

Ó Matko, z jejíž tváře vyzařuje třpyt luny, nemám touhu po osvobození ani nedychtím po postavení, jakého si váží lidé. Nehledám ani světskou moudrost nebo útěchu. Pouze k tobě mám naléhavou prosbu: abych prožil svůj život v rozjímání nad těmito jmény:
Mridani – Soucitná;
Rudrani – Osvoboditelka od utrpení;
Šivaa, Šivaa – Nekonečná Bohyně;
Bhavani – Vládkyně Bytí.

Ó Nepoznatelná, nemohu tě potěšit bohoslužbou podle písem s různými obětinami. Stále myslím na své nedostatečné podmínky; jaké chyby má řeč ještě neodhalila?

Přesto se, ó Matko, namáháš, abys mi věnovala svůj milostivý pohled – mně bezmocnému. To potvrzuje tvou důstojnost. Jsi tolik soucitná matka, že i nezvedenému dítěti, jako jsem já, poskytuješ útočiště a svou milost.

Ó Matko, Osvoboditelko od nesnází, Oceáne milosti, připomínám si tě dnes, když jsem se ocitl uprostřed těžkostí. Žádám tě, abys přehlédla mou špatnost. Voláme tě, jako děti zaskočené hladem a žízní vzpomínají na svou matku, když jsou daleko od jejího prsu.

Matko Všehomíra, není překvapující, že uděluješ svou milost v hojnosti mně, svému dítěti, které se nepřetržitě dopouští chyby za chybou. Ty jsi Matka, a proto si nemůžeš nevšímat nebo nevěnovat pozornost mně, svému synu.

Ó Velká Bohyně, není většího činitele nepravosti, než jsem já, a není nikoho, kdo zbavuje hříchu tak, jako ty. S takovým porozuměním udělej, co je správné.

Tuto nádhernou modlitbu složil Šankaračárja, poté co jej Bohyně zázračně uzdravila.

Z připravované sbírky modliteb vydavatelství East-Hauz
přeložila Monika Kittová.

© 2019 - n3t.cz - Joomla Webdesign