Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001 Ročník 2000 Ročník 1999 Starší čísla

Co je Sky Dancing Tantra?

Probouzení smyslů

"Prudce mi buší srdce, cítím sucho v krku, sedím na polštáři se zavázanýma očima, jsem spolu se skupinou ve vytopené místnosti. Očekávám obřad, který učitel kursu ohlásil jako obřad probouzení smyslů. Znervózňuje mne a rozčiluje, že nic nevidím a že nemohu ovládat to, co přijde a co se stane. Náhle se v místnosti rozezní zvuk křišťálové mísy. Pociťuji její vibrace až na kůži. Dokonce i mohu vidět svým duchovním zrakem, barvy a vířící vzorce tohoto zvuku. Pak mi někdo nabídne vůni neobyčejné intenzity. Vůně naplňuje celé mé tělo, v té chvíli pro mne nic jiného neexistuje. Smyslový podnět dokáže být neuvěřitelně silný, zvláště přijde-li ve své čisté podobě, a když se člověk stane pouze jím. Uvědomuji si, jak mnoho asi v každodenním životě potlačujeme svou vnímavost, a jak se náš každodenní život stává 'ne-smyslným'. V tichých přestávkách mezi smyslovými zážitky se v mé mysli objevují myšlenky. Má mysl se toulá a snaží se mne odvést od přítomného okamžiku a uvrhnout mne do vnitřního dialogu tisíci rozptylujícími myšlenkami. Pomalu se ve mně však opět rozšiřuje ticho a začínám vnímat jakýsi nový pocit prostoru a času. Pak mi někdo podává jahodu. Mé rty se chtějí potěšit její sladkostí a pochutnat si na její šťavnaté měkkosti. Cítím se teď bezpečně a jemně (lehce) eroticky ve svém těle. Cítím se dobře sám se sebou..."

(ze zážitku účastníka)

Tantra se zrodila před tisíciletími v Indii zhruba v době vzniku posvátných indických písem - véd. Je podobně jako jóga nebo zen jednou z cest směřujících k osvícení. Během následujících století se tantra šířila do okolních zemí Indie jako např. do Tibetu, Nepálu nebo do Číny, kde byla praktikována jako tao lásky. V mnohém směru ovlivnila buddhistickou, hinduistickou a taoistickou tradici. Tantra vznikla i jako revoluční proud působící proti zkostnatělým bráhmanským dogmatům trvajícím na názoru, že k pochopení a poznání Boha lze dospět pouze asketickou cestou odříkání. Tantra však učí, že božství již existuje v našem nitru a tedy v nás samých tak, jak již jsme. Je třeba se jen rozvzpomenout. Podle tantry máme vše v životě prožívat hravě, vědomě a s pocitem posvátnosti všeho, každého gesta, každého vjemu a každého skutku. Sjednocení v tantře začíná vyrovnáváním mužského a ženského principu v každém jedinci. Je to tzv. posvátná, či vnitřní nebo též mystická svatba. Tantra, oproti mnoha jiným duchovním cestám, využívá smyslovosti a sexuality, které používá jako životní síly pro otevření brány k meditaci, léčení, sebeuvědomování a spojení s druhými a s vesmírem. Tantra je prastarou metodou překročení duality, která může nalézt své místo jako léčebný prostředek pro naši dnešní dobu, ve které většina lidí zažívá pocit odcizení, vnitřních rozporů a oddělenosti, na kterých má, mezi jiným, svůj podíl i dualistické učení o dobru a zlu, nebi a pekle apod. Lidé si pak nepřipadají být dosti dobří a stále usilují o to, aby se vylepšovali. Tantra je cestou srdce, vyznává krásu a odmítá sebetrýznění. Říká, že duchovnímu růstu a pokroku na cestě se nejlépe daří v lásce, radosti a duchovní i hmotné hojnosti. Vede nás k tomu, abychom následovali své srdce a žili svou vlastní pravdu, abychom se odpoutali od pocitu, že jsme jen obětí různých okolností a situací, a nechává nás prožít sebe sama jako zdroje vlastní rozkoše. Vede nás k zodpovědnosti za své vlastní naplnění. Pomocí tantry se můžeme naučit šířeji otevřít své tělo i mysl lásce a vzrušení a tím i možnosti lépe pochopit své potřeby a hranice a vzájemně si je sdělit, místo toho, abychom si jen stěžovali na nedostatky svých partnerů.

Margo Anand hojně cestovala po Asii, Evropě a Americe a snažila se nalézt stopy zapomenuté kultury, ve které by sex a spiritualita byly slučitelné. V Púně v Indii se setkala s jedním ze svých nejvýznamnějších učitelů, kterým byl Osho. Byl to právě on, kdo svým učením otevřel mnoha zápaďanům brány tantrického poznání. On také vedl Margo jejími prvními zkušenostmi v tantrických naukách aplikovaných ve skupinách. Margo pak z řady tantrických disciplín, které studovala a praktikovala, vytvořila proces, který umožňuje zápaďanům dosáhnout extatických stavů transformujících fyzické a emocionální složky sexuálního prožitku. Takovým způsobem Margo vytvořila techniku, kterou nazvala Sky Dancing Tantra (Tantra tančení po obloze). Tato technika spojuje staré tantrické praktiky, které doplňuje poznatky moderní humanistické psychologie. Název Tančení po obloze je prastarou metaforou pro schopnost dosáhnout extatických stavů, v nichž láska je prožívána jako radostná meditace. Extáze není nějaký vzdálený cíl, kterého by bylo možno dosáhnout pouze dlouholetou disciplínou, ale zážitek nalezení sebe sama ztrátou sebe sama v plnosti přítomného okamžiku. Prvotní síla sexuální energie má dostatečný potenciál, aby nás strhla a otevřela nám větší možnosti prožívat radosti těla, srdce a ducha. Sky Dancing Tantra nás učí vnímat partnera či partnerku jako "přítomnost", jako zdroj lásky a nekonečné energie a nikoli jen jako pouhé ego. Stejným způsobem můžeme nalézt takovýto zdroj v sobě samém a tak k sobě přistupovat jako králové a královny s vědomím své vlastní přetékající plnosti, důstojnosti i své vlastní hodnoty a nikoli jako pouzí žebráci, kteří ze zoufalství pobrali to, co sami nemají. Pochopíme, že orgasmus je podmíněný reflex ovlivňovaný našimi přesvědčeními. Změnou myšlení můžeme ovlivnit i vlastní prožitek. Ve své božské dokonalosti bychom měli vytvářet zázraky... a náš milostný život je tím prvním místem, kde můžeme prakticky a hravým způsobem zažít svou sexualitu vědomě a meditativně jako splynutí fyzické, erotické a duchovní energie. Můžeme se osvobodit od zakořeněného studu, zábran, represivních morálních postojů a rozšířit své schopnosti v prožitku potěšení a rozkoše a vyléčit tak zranění svého vnitřního dítěte a zlepšit erotické vnímání sebe sama. Plné sexuální spojení v takovémto novém kontextu není záležitostí pouhých technik, ale zahrnuje emocionální a tělesné uvolnění, odevzdání se a pohroužení se. Nemusíme nic dělat, stačí jen být. Technikám se učíme jen proto, abychom je později mohli překročit. Učíme se prožívat svou sexuální energii, navozujeme schopnost rozplynout se a dosahovat extáze. A to jak sami, tak i s druhými. Toto vše provádíme na sedmi úrovních čaker. Prožíváme potěšení ze sexuality, kterou chápeme jako setkávání energií, jež zahrnují celou bytost. Takto objevujeme smyslovost celého svého těla. Náš život se tak obohatí o potěšení, lehkost, tvořivost a hravost.

Léčení sexuálních zranění

V současné době žijeme ve společnosti, která je svým charakterem zaměřena proti extázi. A tak se naše hledání vnitřního růstu prolíná s potřebou sexuálního ozdravění. Jestliže nedokážeme plně a radostně prožívat svou sexuální energii, jak můžeme pak chtít ji transformovat v duchovní? V naší kultuře ztratilo sexuální spojení svou přirozenost a nevinnost a toto odtržení od srdce a od ducha způsobuje v nás pocit viny a hluboce zakořeněný pocit hanby. Naše takzvaná "sexuální revoluce" nahradila pouze jeden nátlak jiným: "Nemusíš se podřizovat, ale musíš se předvést." Nastupuje zde požadavek na "podání dobrého sexuálního výkonu". Tento požadavek na výkon se dostal do našich ložnic a vytlačil tvořivost a spontánnost a omezil vše jen na "sexuální potenciál". Takto pak naše sexualita zůstala zaměřená jen na pohlavní orgány ve snaze dosáhnout "superorgasmu". Je to mužský přístup. A tak touha po něze, souznění a lásce zůstává nenaplněna a pocity strachů a vlastní potřeby zůstávají nevyřčené. V naší kultuře vymizelo vědomí toho, že sexuální energie je jen tělesné vyjádření duchovní síly. Pokud je sexuální energie zbavena své duchovní složky a síly, začne se zmenšovat a obrátí se proti samotnému životu. To pak vede k zanedbávání vztahu, zneužívání, nemocem, znásilňování a ostatním projevům sexuálního násilí. Vyšší forma sexuality přináší jemnější, ženštější pohled na sex, kde vlastní sexuální akt je jen částí daleko širšího pojetí, které kromě jiného, zahrnuje i uvolnění ve stavu velkého vzrušení.

Ať jsou naše sexuální zranění jakkoli hluboká, jsme i nadáni schopností tyto rány zhojit. Potřebná léčivá síla se nachází v naší srdeční čakře. Naučíme-li se "vidět" svým srdcem, dokážeme prohlédnout masky pózy. Plyne-li sexuální energie bez zábran srdcem a odevzdáme-li se tomuto plynutí životní síly a zbavíme se zbytečné sebekontroly, máme možnost dosáhnout naplnění. V tantře, na rozdíl od terapií, kde se klade důraz na ztotožnění se svými potlačenými a nedovolovanými pocity, aby tak došlo ke spojení s vnitřním dítětem a původním Já, se klade důraz na neztotožňování se s tím, kdo jsem. Neztotožníme-li se s žádným aspektem sebe sama, otevřou se v nás úžasné vnitřní prostory a ticho. Stačí jen zbavit se všech pout.

Láska, sexualita a vztah

Každý pár se jednoho dne ocitne před otázkou: Jak udržet svou sexuální touhu stále živou? Jak znovu oživit plamen erotiky v každodenním dlouhodobém vztahu? V Tantře tančení po obloze začínáme znovuobjevováním smyslovosti a uměním erotického doteku. Současně se používá speciálních technik cvičení a práce s tělem tak, aby nám tato cvičení pomohla se otevřít proudění životní energie v těle. Rituály lásky k sobě nám pomáhají transformovat "provinilé šmátrání a funění ve tmě" v oslavu schopnosti prožívat rozkoš a radost a oslavovat tělo jako svatý chrám ducha. Tantra nazývá staré vzorce myšlení zabraňující prožitku radosti ze života "démony". Tyto démony vypudíme smíchem, lehkostí a hravostí. V důvěrném a intimním milostném vztahu si mohou oba partneři být navzájem léčiteli. Mohou používat léčivou pohlavní masáž a rozpouštět tak energetická a psychosomatická zranění, strachy a bloky. Bezpečí a vysoký energetický náboj tantrického rituálu podporují a pomáhají partnerům zvětšit jejich orgasmický potenciál a otevřít se prodlouženému prožitku celého těla.

Extáze není něco, co by bylo kdesi mimo nás nebo nad námi, ale může nás překvapit kdykoli, ať již nastane díky sexu, či bez něho, v osamění nebo spolu s partnerem. Extáze znamená: Ocitnout se v přítomnosti, kde již nemusíme ničeho dosahovat. - Nejsou zde již žádné viny z minulosti, ani žádné odkládání nadějí do budoucnosti. Je to možná onen okamžik, kdy smích i pláč splývají v jedno, okamžik bdělosti, ve kterém dochází k probuzení.

John Hawken, Hana Evans

John Hawken - nar. 1952, učitel herectví a humanistický psychoterapeut. Absolvoval výcvik v bioenergetice, Gestaltu, biodynamické masáži. Pracuje jako skupinový a individuální psychoterapeut. Od r. 1981 je členem lóže Dreamweavers Morningstar (šamanismus). Je vyškolen a získal licenci jako učitel Sky Dancing Tantry podle Margo Anand. (Tato technika je popsána v českém překladu knihy "Umění sexuální extáze".) Od roku 1990 vede ve Velké Británii a Německu jednoleté kursy tantry pro páry i jednotlivce.

© 2021 - n3t.cz - Joomla Webdesign